Komunikacijske in marketinške aktivnosti

Za čim večji doseg ciljnih skupin izvajamo različne komunikacijske in marketinške aktivnosti, s katerimi razširjamo informacije o projektu in njegovih rezultatih. Poleg spletne strani projekta in družbenih omrežij postavljamo informacijske table, pripravljamo različne radijske, tiskane in druge oglase, letake, plakate in ostali promocijski material. Oblikujemo tudi posebno projektno maskoto in pripravljamo posebna sporočila za javnost …

Spremljanje učinkov projekta

Pri izvajanju obsežnega projekta je zelo pomembno, da celoten čas trajanja tudi spremljamo in merimo rezultate in učinke projekta. Vse to izvajamo redno na mesečni ravni, tako vsebinsko kot finančno.

Ponovljivost in prenosljivost projektnih aktivnosti

Za razširjanje projektnih rezultatov je v izdelavi Priročnik koncepta krožnega gospodarstva, namenjen informiranju ostalih shem zbiranja e-odpadkov o krožnem načinu ravnanja z e-opremo in spodbujanju k prenosu dobrih praks. Priročnik je namenjen predstavitvi na večjih strokovnih srečanjih ter za razširjanje preko komunikacijskih kanalov združenja shem ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami WEEE forum v Bruslju. …

Vzpostavitev spletne platforme in mobilne aplikacije

Spletna platforma je projektno orodje, ki med seboj povezuje deležnike in ciljne skupine. Zamišljena je kot osrednje mesto za zbiranje in razširjanje informacij ter znanja s področja krožnega gospodarstva in uporabnikom nudi več koristnih podatkov:  splošne informacije o projektu in krožnem gospodarstvu – informacije o vseh dogodkih v okviru projekta, še posebej tistih v posameznikovi …

Spodbujanje razvoja poslovnih modelov

Izdelan program za iskanje novo ustanovljenih zagonskih podjetij z inovativno idejo ali izdelkom, ki sicer ne obstajajo drugje na trgu, izvajamo v sodelovanju s pospeševalniki zagonskih podjetij. Le-ta se od drugih podjetij se razlikujejo po tem, da raziskujejo nove poslovne modele ter skušajo prodreti na nova tržišča. So pomembna ciljna skupina, osredotočamo se na okoljsko …

Vzpostavitev procesa priprave EEO na ponovno uporabo

S projektnimi partnerji pripravljamo navodila za pripravo e-opreme na ponovno uporabo, da bi zagotovili enotno ravnanje z opremo v tem procesu. Navodila se prilagajajo za različne stopnje in različne akterje v postopku in bodo predlagana zakonodajalcu v uskladitev oz. spremembo zakonodaje. Tako bo omogočen trajen sistem ponovne uporabe e-odpadkov za učinkovito izvajanje koncepta krožnega gospodarstva. …

Vzpostavitev kotičkov za oddajo delujočih aparatov

V Sloveniji ni trajnega enotnega sistema oddaje še uporabne e-opreme. Prav tako ni sistema priprave za ponovno uporabo e-opreme, saj ni enotnih navodil, ki opredeljujejo, katera oprema je še uporabna za pripravo na ponovno uporabo in kako je z njo potrebno ravnati. Delujoča e-oprema tako največkrat pristane med sicer pravilno oddane in ločene e-odpadke, ker …

Razširjenost

Količina nastalega e-odpada odpira poti neformalni predelavi. Dokumentirano zbiranje in predelavo (recikliranje) v skladu s predpisi razvitih držav ima zgolj tretjina generiranega e-odpada. Preostali del najde pot na divja odlagališča nerazvitega sveta, najbolj znan je primer odlagališča Agbogbloši v prestolnici Gane Akri, kjer je okoli 80.000 moških, žensk in otrok odvisnih od smeti, ki v …

Sestava

E-odpadki običajno vsebujejo dragocene ter potencialno strupene snovi. Njihova sestava je močno odvisna od vrste naprave, proizvajalca, modela, datuma izdelave in starosti odpadkov. Na primer odpadna IT in telekomunikacijska oprema vsebuje višji delež plemenitih kovin kot ostanki gospodinjskih aparatov. Mobilni telefon vsebuje več kot 60 elementov, od navadnih kovin kot baker in kositer, do posebnih …